Regelement en Huisregels

Regelement 2018

 

Algemeen

 • Alle deelnemers rijden voor eigen risico, denk aan uzelf en aan uw mederijders.
 • De deelne(e)m(st)er dient tenminste 16 jaar oud te zijn en in bezit van een brommerrijbewijs of  autorijbewijs (autorijbewijs behaalt voor 1 januari 2018).
 • Een werkende brandblusser is voor elk team en in elke tent verplicht.
 • Elke deelnemer dient een eigen risico verklaring in te vullen en het hierbij horende polsbandje te dragen tijdens de 24 uurs rit.
 • Er mag voor en tijdens de rit geen alcohol of drugs worden gebruikt. Bij overtreding volgt diskwalificatie voor de betreffende persoon, en 5 strafronden voor heel het team. De politie zal hierin steekproefsgewijs controle houden!
 • Een 24-uurs team bestaat uit een onbeperkt aantal leden. Wel moet van tevoren aangegeven worden wie de deelnemers zijn.
 • Ieder team moet de solex laten keuren op vrijdag tussen 14:00 en 17:00. Vanaf dit moment blijft de solex in het bezit van de organisatie.
 • Op het gehele parcours mag er NIET stil worden gestaan, mits er zich een valpartij, een technisch mankement voordoet of in de toegestane zone.
 • De maximale gemiddelde snelheid is 32 km/uur, met of zonder trappen. Bij een meting van 32.001 km/uur wordt er 1 strafronde gerekend.
 • Bij een evt. herstart zullen de rijders worden geplaatst volgens het klassement van 2 rondes voorheen.
 • Het gebruik van tijdswaarneming is toegestaan behalve het gebruik van transponders. Bij constatering van overtreding hiervan is de organisatie op elk moment gemachtigd 2 strafronden uit te delen.
 • Elk team krijgt een transponder ter beschikking, dit is voor de tijdswaarneming. Zorg hier goed voor. Ben je je transponder kwijt dan kost je dat €500,-
 • Beide nummerplaten worden na de rit weer ingeleverd bij de organisatie. Zo niet volgt nadien een factuur a €75.
 • Het dragen van beschermende kleding wordt ten zeerste aanbevolen. Een goedgekeurde helm is verplicht. Kinband van de helm dient vast te zitten. TEVENS IS HET VERPLICHT OM EEN FEL GEKLEURD VEILIGHEIDSHESJE TE DRAGEN WANNEER HET DAGLICHT WEGVALT. Hierin dient men de aanwijzingen van de organisatie op te volgen.
 • Tijdens de rit betekent:
  • Oranje/Gele vlag: Gevaar 
  • Rode vlag: Rit stilgelegd 
  • Zwarte vlag: diskwalificeert de rijder, deze wordt verzocht onmiddellijk te stoppen en het parcours te verlaten.
  • Zwart/witte vlag: start / finish.

 

Solex

 • Elk team zorgt zelf voor een solex.
 • Zorg dat je een kenteken hebt bij je solex en dat het framenummer met het kenteken klopt.
 • Ieder team is verplicht zijn of haar wedstrijd-solex ter keuring aan te bieden bij de organisatie. Deze solex met keuringskenmerken dient dan ook de gehele 24 uur als wedstrijd-solex.
 • Het motorblok dient van een solex te zijn en origineel te functioneren. (cnc carter is toegestaan).
 • De banden dienen in goede staat te verkeren, de voorband dient bij aanvang van de rit minimaal 1 mm profiel te bezitten.
 • De remmen moeten zowel voor als achter in goede staat zijn en werken.
 • Op de solex mag geen trapversnelling aanwezig zijn.
 • Het vliegwiel dient op een degelijke wijze te zijn afgedekt. Geen scherpe en/of uitstekende onderdelen.
 • Geluidsmeting: niet meer Db dan een originele standaard solex (90 Db)
 • Nummerplaten aan beide zijden van de solex, of op aanwijzingen van de organisatie. Afmetingen 21x15 cm.
 • Zorg dat er een goed voor- en achterlicht op zit en dat het werkt. De organisatie kan je tijdelijk uit de rit zetten tot het licht weer gemaakt is.
 • De tijdens de keuring op de solex aangebrachte keuringskenmerken mogen niet worden verwijderd. Alleen solexen voorzien van alle keuringskenmerken mogen deelnemen aan de rit.

 

 

Besluit

 • Tijdens de solex-rit  is de organisatie gerechtigd van dit reglement af te wijken. Hierbij zal nimmer de veiligheid, redelijkheid, billijkheid uit het oog worden verloren.
 • Bij het niet naleven van enig punt uit het reglement is de organisatie bevoegd om het team te diskwalificeren.
 • Bij aanmelding voor deze 24 uurs rit geeft u aan dat u de reglementen heeft doorgenomen en deze akkoord zijn bevonden.
 • Alleen een transponder toegekend door de organisatie is geldig. Bij overtreding wordt het team gediskwalificeerd.
 • De organisatie heeft het recht bij twijfel een extra keuring uit te voeren.
 • Bij slecht weer beslist de organisatie of er wordt doorgereden.
 • Discussiëren met de organisatie mag maar hou het netjes. Bij onfatsoenlijk gedrag wordt het team 5 rondes terug gezet.
 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie.
 • Protest aantekenen na de 24 uurs rit is niet toegestaan.
 • Let op: je bent een deelnemer in het verkeer en je moet je aan de verkeersregels houden. Vergeet dit niet want het parcours is niet helemaal afgesloten van het normale verkeer.
Huisregels

De organisatie van de 24-uurs solexrit verwelkomt je graag op het solex rennerskwartier. Voor een goede sfeer, maar vooral vanwege de veiligheid hebben wij een aantal huisregels opgesteld, waar alle gasten zich aan moeten houden.

1.      Het terrein is geopend van donderdag 6 september 18:00 uur t/m zondag 9 september 15:00 uur.

2.      Bij aankomst volg je de borden rennerskwartier en meldt u zich bij de organisatie voordat u de spullen uitpakt of opbouwt. De organisatie wijst u uw standplaats toe. 

3.      De omvang van je plek is aangegeven en betrekt een oppervlakte van 4 x 6 meter

4.      Personenauto's worden niet toegelaten op het rennerskwartier. Mensen met een caravan of vouwwagen mogen deze plaatsen op aanwijzing van de organisatie, waarna de auto direct weer dient te worden verplaatst naar de parkeerplaats. We gaan er van uit dat iedereen zijn slaapplaats weer netjes mee naar huis neemt.

5.      Elk team IS VERPLICHT een goedgekeurde werkende brandblusser in hun stand aanwezig te hebben.

6.      Blikjes bier of fris is toegestaan. Het is ten strengste verboden glaswerk mee te nemen! De consumptie wordt alleen toegelaten op het rennerskwartier.

7.      Open vuur is verboden. Hierop wordt streng gecontroleerd! Ook na de finishvlag is dit ten strengste verboden!

8.      Het nuttigen, gebruiken, verhandelen of bij zich hebben van enigerlei verdovende middelen is ten strengste verboden. 

9. Op het terrein is er de mogelijkheid om gebruik te maken van een grote aggregaat beschikbaar gesteld door het team Postel/Kamphuis. Iedereen is vrij om hier gebruik van te maken tegen een kleine vergoeding (hoe meer teams hier gebruik van maken, des te goedkoper het word voor iedereen). Voor de exacte kosten van deze mogelijkheid willen wij jullie doorverwijzen naar het team Postel/Kamphuis (info@posteltentenverhuur.nl) . Wij als organisatie staan hier los van.

10.  Voor calamiteiten wordt u verwezen naar deze beveiligingsmensen en/ of naar de post bij de ingang. EHBO is direct oproepbaar vanaf de ingangspost of via de bewaking.

11.  De organisatie van de 24-uurs solexrit kan niet aansprakelijk gesteld worden voor persoonlijk letsel en/of verlies of beschadiging van goederen.

12.  De organisatie van de 24-uurs solexrit kan naar eigen inzicht bepaalde personen de toegang weigeren of verwijderen van het terrein.

13.  Denk aan de nachtrust van medekampeerders en buurtbewoners. Het is dus verboden luide muziek te draaien na vrijdag 87september 23:00 tot zondag 9 september 08:00.

14.  Geen huisdieren toegestaan.

15.  Laat bij vertrek geen spullen, zoals tent, caravan, bankstellen en afval achter op het rennerskwartier. Wanneer deze regel niet word nageleefd zijn wij als organisatie genoodzaakt kosten in rekening te brengen naar elk team.

 

Nogmaals doen we een dringend verzoek je te houden aan deze regels. De organisatie van de 24-uurs solexrit wil de goede band met onze omwonenden zo houden. Dat betekent dat we geen onnodige overlast willen veroorzaken. Houdt het leuk voor iedereen en maak de 24-uurs solexrit ook volgend jaar weer mogelijk! Namens de organisatie wensen we je veel plezier toe!

Deze site maakt gebruik van cookies. Wilt u meer weten? Bekijk ons cookiebeleid

Op deze pagina vind je meer informatie over wat cookies precies zijn, welke cookies op deze site worden gebruikt en hoe je invloed op cookies kunt uitoefenen.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een stukje tekst dat door een webserver aan een bezoekende browser wordt gegeven, in de hoop en verwachting dat de browser dat bij een vervolgbezoek teruggeeft.

De cookie is een aanvulling op de HTTP-specificatie. Het HyperText Transfer Protocol wordt door iedereen gebruikt die een website bezoekt: het regelt de communicatie tussen een webserver en een browser. Het is echter niet ontworpen om opeenvolgende paginabezoeken als één geheelte zien. Daardoor is het niet zonder meer mogelijk om gegevens of instellingen bij een vervolgbezoek weer terug te halen.

Om dat toch mogelijk te maken zijn in 1997 de cookie en de set-cookie-headers voor HTTP geïntroduceerd. Deze specificatie is voor het laatst in April 2011 bijgewerkt en gaat momenteel door het leven als RFC 6265 HTTP State Management Mechanism.

Hoe werken cookies?

In tegenstelling tot wat politici nog wel eens beweren, zijn cookies zelf geen programmaatjes en ook geen bestanden, en wordt er technisch gezien niets door de webserver op de computer van de bezoeker opgeslagen. Dat laatste kan de browser volledig zelf beslissen. Uiteindelijk worden cookies vaak wel opgeslagen als een bestand, maar een webserver kan een browser niet dwingen om cookies daadwerkelijk op te slaan of bij een later bezoek terug te geven.

Een cookie is altijd aan een specifiek domein of subdomein gebonden. Voorbeelden van een domein en een subdomein zijn respectievelijk solexritalbergen.nl en gathering.solexritalbergen.nl.

Cookies worden dus alleen naar hetzelfde domein teruggestuurd, als waar ze vandaan komen. Je weet daardoor zeker dat alleen de servers van solexritalbergen.nl de cookies ontvangen die eerder via solexritalbergen.nl werden verkregen.

Een belangrijk punt van cookies is dat ze bij elk http-request kunnen worden ontvangen en dat alle bekende, relevante cookies bij elk request worden meegestuurd. Dat geldt dus ook voor de requests waarmee afbeeldingen, javascript- en css-bestanden voor een webpagina worden opgevraagd. Uiteraard wordt ook dan de domeincontrole toegepast.

First-party cookies

Cookies die je voor hetzelfde domein krijgt als dat je bezoekt, worden first-party cookies genoemd. Bij het bekijken van deze pagina zijn de cookies van solexritalbergen.nl dus first-party cookies.

Third-party cookies

Het is ook mogelijk dat een website elementen van derde partijen bevat. Bekende voorbeelden zijn embedded video's, advertenties en social-mediaknoppen. Als met deze elementen vanaf hun eigen servers cookies worden meegestuurd, worden dat third-party cookies genoemd. Het is daardoor mogelijk dat je bij een bezoek aan solexritalbergen.nl third-party cookies voor Facebook.com, Youtube.com en andere websites van derden krijgt.

Door de werking van HTTP en de beveiliging rond cookies is het voor de betreffende first party - in ons voorbeeld dus solexritalbergen.nl - niet mogelijk om op het meesturen van third-party cookies invloed uit te oefenen.

Wat voor andere opslag is er voor websites?

Naast cookies zijn er sinds 1997 nog meer mogelijkheden van opslag bij de browser ontstaan. Aangezien solexritalbergen.nl hier nauwelijks gebruik van maakt, worden ze alleen even kort aangestipt.

Flash-applicaties hebben een eigen vorm van cookies, vergelijkbaar met die voor HTTP. Behalve voor gebruikersvoorkeuren in de video-player doet solexritalbergen.nl verder niets met dit soort cookies.

Html5 local storage is een recente ontwikkeling. Webapplicaties kunnen hier gebruik van maken om - in vergelijking met cookies - vrij grote hoeveelheden data op te slaan. Vanwege de beperkte ondersteuning in browsers maakt solexritalbergen.nl hier maar zeer beperkt gebruik van.

Waar worden cookies op solexritalbergen.nl voor gebruikt?

Met cookies is het mogelijk om bij vervolgbezoeken informatie uit eerdere bezoeken terug te halen. Dit wordt in de praktijk onder meer gebruikt om bij te houden dat je bent ingelogd, dat je bepaalde instellingen hebt gemaakt en dat je bepaalde site-elementen eerder hebt gezien. Cookies die het functioneren van de site aan jouw wensen aanpassen, heten functionele cookies.

Daarnaast kunnen cookies ook gebruikt worden de site te laten weten dat een bezoeker eerder is langsgeweest. Met dergelijke informatie kunnen statistieken over het gebruik van de website worden verzameld. Een bekend voorbeeld is Google Analytics. Hierbij wordt alleen met geanonimiseerde statistische informatie gewerkt die door ons wordt gebruikt om de werking van de site te analyseren en verbeteren.

Informatie over je bezoekgedrag kan ook gebruikt worden om advertenties op je interesses af te stemmen. solexritalbergen.nl gebruikt daarvoor alleen geanonimiseerde informatie over pagina's die je eerder op solexritalbergen.nl hebt bezocht.

De bezoekersprofielen die met behulp van cookies worden opgesteld, zullen nooit met derden worden gedeeld en worden alleen gebruikt om de kwaliteit en de relevantie van solexritalbergen.nl te verbeteren.

Welke cookies plaatst solexritalbergen.nl?

Hieronder vind je een overzicht van de first-party cookies die solexritalbergen.nl plaatst of laat plaatsen.

Niet-functionele cookies
CookienaamDoel
__utma, __utmb, __utmc en andere __utm-cookies

Cookies die Google Analytics gebruikt voor het bijhouden van bezoekersstatistieken.

wt3_eid, wt3_sid

Cookies die Webtrekk gebruikt voor het bijhouden van bezoekersstatistieken.

Welke cookies kunnen anderen plaatsen bij een bezoek aan solexritalbergen.nl?

solexritalbergen.nl is een grote community. Gebruikers kunnen onder meer reacties onder artikelen en op het forum plaatsen, productbeoordelingen schrijven, aan- en verkoopadvertenties plaatsen en blogs openen.

Bij ieder van die activiteiten kunnen gebruikers desgewenst afbeeldingen en video's van derden opnemen. Voor ieder van die afbeeldingen en video's kunnen 3rd-party cookies geplaatst worden, buiten het medeweten en de medewerking van solexritalbergen.nl om. Daarnaast plaatst ook solexritalbergen.nl regelmatig content van derden.

Omdat er erg veel partijen in deze wereld samenwerken, is het niet mogelijk om een volledige lijst van mogelijke domeinen te geven, maar hieronder sommen we op van welke aanbieders je eventueel een cookie zou kunnen ontvangen.

Aanbieder / UrlDoel
Facebook, Google +1, LinkedIn, TwitterSocial Media buttons op diverse plaatsen op solexritalbergen.nl. Met cookies wordt bijvoorbeeld bijgehouden of je al op de Facebook-knop 'Like' hebt gedrukt.
Youtube.com en diverse andere videohosters.Bij video's die door gebruikers en medewerkers van solexritalbergen.nl zijn geplaatst, worden vaak cookies geplaatst. De bekendste videohoster is Youtube, maar er zijn er veel meer.
Diverse afbeeldingenhostersBij door gebruikers geplaatste afbeeldingen kunnen cookies worden geplaatst. Bekende afbeeldingenhosters zijn Flickr, Facebook en ImageShack.

Welke overige opslag gebruikt solexritalbergen.nl?

De video-player van solexritalbergen.nl gebruikt flash-cookies voor het bewaren van instellingen, zoals de voorkeuze voor HD-video en het ingestelde volume.

Bevatten de cookies van solexritalbergen.nl informatie over wie ik ben?

Nee. Je naam, leeftijd, geslacht en andere persoonlijke gegevens, voor zover je die op solexritalbergen.nl hebt ingevuld, worden nooit in een cookie opgeslagen.

Waarom vraagt solexritalbergen.nl geen toestemming voor het plaatsen van cookies?

Op dit moment vraagt solexritalbergen.nl je nog niet om een opt-in voor niet-functionele cookies, ook al moet dat volgens de wet wel. Hier zijn we ons van bewust. De impact van een dergelijke toestemming voor zowel gebruikers als onze adverteerders is echter niet gering, bovendien is nog veel niet duidelijk - bijvoorbeeld hoe om te gaan met cookies die via embedded content worden geplaatst, en hoe niet-Nederlandse partijen aan de wet gehouden worden. solexritalbergen.nl volgt hierin de marktontwikkelingen nauwgezet en zal verdere maatregelen treffen zodra dit door ons nodig en passend wordt geacht.

Hoe kan ik cookies weigeren?

In je browser kan je instellen welke cookies moeten worden geaccepteerd. Je kunt alle of alleen bepaalde cookies weigeren. Raadpleeg hiervoor zo nodig de helpfunctie van je browser.

Wel kun je, indien je bepaalde cookies weigert en/of verwijdert, mogelijk niet alle functionaliteit van solexritalbergen.nl gebruiken. 

Het gedrag van cookies van advertentienetwerken kan op youronlinechoices.com worden ingesteld.